POLITYKA PRYWATNOŚCI

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem strony internetowej i Twoich danych osobowych jest THE ODDER SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000983656, NIP 7010439296, REGON 147420946, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000 zł (czyli: my).

 

2. Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

poczty elektronicznej: hello@theodderside.com,
poczty tradycyjnej: ul. Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa,
telefonu: +48 882 124 830.

Wyznaczyliśmy także Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Mikołaja Ryzopa, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: ryzop@dpag.pl;
telefonu pod numerem: +48 600094612.

 

3. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej („Serwis”) oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Założenie i prowadzenie konta Użytkownika

Zakładając konto w naszym Serwisie, jesteś przez nas proszony/proszona o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi konta tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i hasła. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie.

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie oraz w celach komunikacji związanej z korzystaniem z witryny - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych dobrowolnie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
w celu informowania Cię o okolicznościach dotyczących Serwisu i niemających charakteru informacji handlowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
Realizacja zamówień złożonych w Serwisie

Jeżeli złożyłeś zamówienie na nasze produkty za pośrednictwem Serwisu, zbieramy dane w postaci  imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, dodatkowo potrzebujemy Twojego numeru NIP oraz pozostałych danych do faktury, w tym nazwy i adresu siedziby firmy.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu realizacji zamówienia (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
w celu realizacji ciążących na nas obowiązków ustawowych, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku lub faktury VAT za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowania - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
Kontakt poprzez wiadomość e-mail

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, przekazujesz nam jednocześnie swój adres e-mail jako nadawca wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Możesz zostać przez nas poproszony/poproszona o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną zgodą, polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z korzystaniem z naszego Serwisu lub udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie.

Kontakt poprzez formularz kontaktowy

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, przekazujesz nam jednocześnie dane o swojej nazwie (np. imię) adres e-mail, numer telefonu jako nadawca wiadomości. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną zgodą, polegający na konieczności nawiązania kontaktu celem rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie.

Dane pobierane automatycznie po wejściu do Serwisu

W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach analizowania ruchu klientów na stronie sklepu Serwis przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu. W tym celu serwer:

monitoruje adres IP, z którego łączy się Użytkownik,
zbiera informacje dot. danych przeglądarki.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na Twoim komputerze.

System informatyczny, z którego korzysta Serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, IP, czy adresu wejścia na Serwis i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy aktywności w Serwisie i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta czy realizacja złożonego zamówienia).

 

5. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

1. przez czas świadczenia usługi;
2. do czasu wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
4. do czasu skutecznego żądania usunięcia danych;
5. do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

6. Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
żądania przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyżej żądań, bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

dostępu do danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: hello@theodderside.com.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas ich niezwłocznego sprostowania. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: hello@theodderside.com.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:hello@theodderside.com.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: hello@theodderside.com.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: hello@theodderside.com.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: hello@theodderside.com.

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: hello@theodderside.com.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz https://uodo.gov.pl/pl/492/2464.

 

7. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, świadczącym usługi na naszą rzecz. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, które otrzymają je w związku z realizacją ich własnych celów (np. firmy świadczące usługi kurierskie i dostawcy płatności.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Poniżej wskazujemy listę dostawców, którym ujawniamy Twoje dane osobowe oraz cele, w jakich to robimy:

Podmiot

Cel

Operator InPost S.A. z siedzibą w Krakowie

Realizacja przekazania zamówienia do doręczenia

PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu

Realizacja płatności

PROCAN LOGISTYKA Sp. z o.o.

Realizacja zamówienia

 

8. Przekazywanie danych poza obszar EOG

W celu korzystania z narzędzi Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.

Google LLC znajduje się na liście certyfikowanych odbiorców danych osobowych wg programu EU-US Data Privacy Framework.

Dokładamy należnych starań, aby zapewnić adekwatny poziom ochrony danych osobowych, w szczególności po starannym rozważeniu bezpieczeństwa danych oferowanym przez poddostawców, w tym po przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych w związku z przekazywaniem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

9. Polityka cookies

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

konfiguracji Serwisu i sklepu internetowego;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
gromadzenia informacji o zachowaniu Użytkownika z użyciem narzędzia Facebook Pixel, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;

 

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookiesdostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

10. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od [_] 2023 roku.