Regulamin Sklepu Internetowego – theodderside-lastchance.com

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego theodderside-lastchance.com („Sklep Internetowy”). Sklep Internetowy prowadzi THE ODDER SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000983656, NIP 7010439296, REGON 147420946, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: hello@theodderside.com;

  2. pod numerem telefonu: +48 882 124 830;

  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego;

 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej theodderside-lastchance.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 5. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w Sklepie Internetowym. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Login – adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas rejestracji Konta;

 2. Cena – określona w złotych polskich wartość brutto Towaru;

 3. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji Konta w Sklepie Internetowym;

 4. Koszyk – Usługa świadczona drogą elektroniczną, udostępniana każdemu Klientowi, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie, wpisać kod rabatowy, wyświetlić podsumowanie Ceny poszczególnych Towarów lub wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki);

 5. Sprzedawca – The Odder Side Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa, KRS 0000983656, NIP 7010439296, REGON 147420946, adres e-mail: hello@theodderside.com, numer telefonu kontaktowego: +48 882 124 830

 6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 7. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 9. Konto – Usługa świadczona drogą elektroniczną, przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnionych przez Sprzedawcę;

 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług Sprzedawcy w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

 12. Regulamin – niniejszy dokument;

 13. Towar – produkt dostępny i prezentowany w Sklepie Internetowym;

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;

 15. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Konto Klienta

 1. Konto Klienta w Sklepie Internetowym dostępne jest po dokonaniu rejestracji.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów Zamówień w Sklepie Internetowym.

 3. W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, a następnie przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 4. Podczas rejestracji Konta:

  a. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako obowiązkowe,

  b. Informacje wpisywane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,

  c. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,

  d. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić, że zapoznał się z polityką prywatności oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych.

 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie rejestracji, potwierdzenie rejestracji Konta – jednocześnie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Konta.

 7. Umowa o świadczenie usługi Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. Żądanie usunięcia Konta nie wymaga podania przyczyny i powinno być wysłane do Sprzedawcy na adres e-mail: hello@theodderside.com lub pisemnie na adres: Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa

 8. Po zalogowaniu na Konto, Klient ma możliwość dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji, za wyjątkiem Loginu.

 9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania w poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Hasło zostało ujawnione osobie nieuprawnionej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę oraz niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

 10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu – będą objęte osobnymi regulaminami. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty ich zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.

 2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 3. W celu złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Klient posiadający Konto Klienta może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient dodaje wybrany Towar do Koszyka poprzez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub tożsamego, po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

 6. Klient posiadający Konto Klienta, potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych niezbędnych do złożenia Zamówienia (tj. adres dostawy, numer telefonu) i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. Klient nieposiadający Konta Klienta, zobowiązany jest do wypełnienia formularza Zamówienia w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz realizacji Zamówienia (m.in. imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu).

 8. W formularzu Zamówienia – oprócz ww. danych – Klient wybiera również sposób dostawy oraz sposób płatności.

 9. Wysłanie formularza następuje przez aktywację przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego.

 10. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 11. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego Zamówienia za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia.

 12. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i rozpoczyna jego weryfikację.

 13. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.

 14. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o tych okolicznościach drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie.

 15. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie Zamówienia w całości lub w części – wówczas Sprzedawca zwolniony jest z realizacji całości lub części Zamówienia – albo podział Zamówienia oraz określenie terminów realizacji poszczególnych części Zamówienia. W przypadku wyboru ostatniej opcji, Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy podzielonego Zamówienia.

 16. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty Klienta, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni – zwraca Klientowi płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

 17. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona zostaje po wyborze przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności, w ostatnim kroku składania Zamówienia.

 

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD, inPost

  2. dostarczone do paczkomatu

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT – zgodnie z informacją wskazaną przez Klienta w formularzu Zamówienia

 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty, oprócz kosztów dostawy.

 2. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy Sprzedaży jest Cena umieszczona przy danym Towarze w momencie składania Zamówienia przez Klienta.

 3. W przypadku obniżki Ceny, Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej Cenie, informację o poprzedniej najniższej cenie, tj. najniższą Cenę danego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub w przypadku, gdy dany Towar jest w sprzedaży krócej niż 30 dni – najniższa Cena danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia dostępności danego Towaru do dnia wprowadzenia obniżki.

 4. Klient może dokonać zapłaty za Zamówienie przy wykorzystaniu płatności elektronicznych obsługiwanych przez zewnętrznych dostawców oraz na zasadach określonych w regulaminach tych dostawców.

 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności

a. przelew elektroniczny

b. przelew poprzez system płatności (Przelewy24)

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności lub informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.

 2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać przesłane:

  1. pisemnie na adres: THE ODDER SIDE Kopytów 44F/Procan, 05-870 Kopytów

  2. w formie elektronicznej: hello@theodderside.com

 1. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Wzór oświadczenia stanowi również załącznik do Regulaminu.

 2. Termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży liczy się od dnia, w którym nastąpił odbiór Towaru.

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument – chyba że Konsument wyraźnie wskazał inną formę zwrotu środków, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

 5. Koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy – w przypadku odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie – ponosi Konsument.

 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 7. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowania zostało otwarte po dostarczeniu, w szczególności towarów kosmetycznych, bielizny.

 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

IX. Reklamacje

Postanowienia ogólne

 1. Klient może złożyć reklamację w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Konsument może zgłosić reklamację Towaru w przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorcy jest wyłączona.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: THE ODDER SIDE Kopytów 44F/Procan, 05-870 Kopytów, na adres poczty elektronicznej: hello@theodderside.com, numer telefonu +48 882 124 830

 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.

 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta, z pouczeniem że brak uzupełnienia niezbędnych informacji, spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

 5. Sprzedawca odpowie na złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w ww. terminie, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inny sposób zwrotu środków.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.

 

Zgodność Towaru z Umową

      8. Uznaje się, że Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność oraz Towar:

           1. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towarów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

           2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może zasadnie  oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba ż Sprzedawca:

           a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć

           b. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone (lub w porównywalny sposób),

           c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży.

           3. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy Towaru.

 2. W przypadku reklamacji Towaru, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy albo wymiany albo obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży – ostatnie wyłącznie w przypadku istotnej wady Towaru.

 3. W przypadku, gdy Konsument żąda wymiany lub naprawy, a doprowadzenie Towaru do zgodności z umową zgodnie z jego wyborem byłoby niemożliwe albo wymagało nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może zastąpić naprawę wymianą i odwrotnie. O powyższym Sprzedawca informuje w odpowiedzi na reklamację.

 4. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.

 5. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w czasie rozsądnym od przekazania mu informacji przez Konsumenta o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany Towaru – w tym również koszty przesyłki, przewozu, robocizny i materiałów.

 6. Konsument zobowiązany jest do udostępnienia reklamowanego Towaru - Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na własny koszt na adres wskazany w ust. 2 powyżej.

 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy:

           a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,

           b. doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową okazało się bezskuteczne

           c. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;

           d. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

    16. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży ograniczone jest do Towarów niezgodnych z Umową Sprzedaży, a nie do całości zamówienia.

     17. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Towar do Sprzedawcy na jego koszt, natomiast Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Cenę. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

X. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta Towaru albo Sprzedawcy.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 3. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta albo Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu, Sprzedawca przekazuje kartę gwarancyjną.

 4. W przypadku Towaru objętego gwarancją producenta albo Sprzedawcy, Klient może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub z uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością Towaru z Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji, Klient może zgłosić reklamację bezpośrednio do producenta, chyba że gwarancja została udzielona przez Sprzedawcę, lub zgłosić reklamację do Sprzedawcy, który jako pośrednik przekaże ją niezwłocznie do gwaranta.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wniesienie przez Konsumenta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Sprzedawcę, nie wpływa na jego uprawnienia do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu Internetowego pod linkiem: https://theodderside-lastchance.com/pages/polityka-prywatnosci

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Sprzedawca uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu strony internetowej Sklepu Internetowego, których powodem mogą być:

  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy,

  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich – niezależne od Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta jego Hasła lub wejście w posiadanie Hasła przez osoby trzecie z winy Klienta.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. O wszelkich zmianach Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego wraz ze wskazaniem terminu ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach drogą mailową na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 7. W odniesieniu do Przedsiębiorców, Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Klienci, którzy dokonali zakupu danego Towaru przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, obowiązuje Regulamin wiążący w dacie złożenia Zamówienia.

  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży)

- Adresat:

The Odder Side Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-023), ul. Widok 10 lok. 3A,

e-mail: hello@theodderside.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) 

- Nazwa produktu

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Numer konta bankowego

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.